امام صادق علیه السلام فرمود:
شیطان آمد پیش حضرت موسى علیه السلام در حالى که مشغول مناجات بود. فرشته اى به شیطان گفت : چه امیدى از حضرت موسى دارى زمانى که ( درحالیکه ) او به مناجات ایستاده است ؟
شیطان جواب داد: همان امیدى که از پدرش حضرت آدم داشتم و حال آن که او در بهشت بود.