مرد جاهلی ابوذر را ناسزا گفت.

ابوذر پاسخش داد : ای فلان، میان من و بهشت گریوه ای است که اگر از آن به گذشتن توانم، مرا به گفته تو اعتنایی نیست و اگر از آن گذشتن نتوانم، شایسته بدتر از اینم که مرا گفتی .