ای خانه گلها

ای آشیانه دلها

ای طلسم بازنشدنی

ای شهر ظلمت

ای اقلیم عدم

ای سد بی نفوذی که امواج تکاپو و مطامع بشری از تو تجاوز نمی نمایند

ای سرحد محکمی که لشکرها و سپاهها و جنگها و خونریزیها نزدیک تو تسلیم می گردند

چقدر اسم تو مقتدر و مهیب و موحش و بیمناک است ...

اسمی به نام قبر

"نظام وفا "