ما ندرتا دربارۀ آنچه که داریم فکر می‌کنیم

،درحالیکه پیوسته . . . 

در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .