در سال ١٨۴١هنریچ هین یک شاعر آلمانی با اوژنی میرات ازدواج کرد و در وصیت نامه خود تمام ثروت و دارا یی اش را از آن همسرش کرد به این شرط که پس از مرگش، همسر او دوباره ازدواج کند. 
وقتی از او پرسیدند که چرا چنین شرطی گذاشتی جواب داد:

" در این صورت حداقل یک مرد از مرگ من افسوس خواهد خورد " !!!