یکی از عُرفا گفته پس از آنکه خدای متعال به پدر ما آدم

 (ع) فرمود : تو و همسرت در بهشت به سر برید و پدر ما

 مرتکب گناه واحدی شد او را از بهشت بیرون کردند.

حالا ما با آن همه گناهان که پیوسته مرتکب می شویم

 چگونه متوقعیم ما را در بهشت پایدار بسازند.

جد تو آدم بهشتش جای بود

قدسیان کردند مر وی را سجود

یک گنه ناکرده گفتندش تمام

مذنبی مذنب برو بیرون خرام

تو طمع داری که با چندین گناه

          داخل جنت شوی ای رو سیاه ...

===========

صد بار اگر توبه شکستی ...