کاش فرزندان آدم میدانستند . . .

آنکس که زورمند و قوی است،

می‌تواند با مشت توانای خود

دهان ضعیفی را در هم بشکند

در حالیکه باید بداند که

مشت درشت‌تری هم

در آستین قویتری پنهان است .