جعفر بن سلیمان می‏گوید:

مردی بر ابوذر وارد شد به چهار طرف منزلش نگاه کرد و گفت وسایلت کجاست؟

ابوذرگفت: ما خانه‏ای داریم که کالاهای نیک را به آنجا می‏فرستیم.

 گفت: مادام که در اینجا هستی باید اسباب و وسایلی داشته باشی.

ابوذر گفت: صاحب منزل نمی‏گذارد در اینجا بمانیم.

 

==========

پ . ن : افسوس ما

افسوس که آنچه برده ام باختنیست

بشناخته ها تمام نشناختنیست

برداشته ام هر آنچه باید بگذاشت

بگذاشته ام هر آنچه برداشتنیست ....