عبدالله بن سیدان روایت می‏کند که ابوذر گفت: در مال انسان سه نفر شریکند:

قدر الهی، بدون اینکه از تو اجازه بگیرد مالت را (چه خیر و چه شر) با از بین بردن آن یا مرگ تو، از تو می‏گیرد.

دوم: وارث. منتظر است که سرت را بر بستر مرگ بگذاری آن گاه مالت را برباید در حالی که ناتوان هستی.

سوم: شما.

پس اگر می‏توانی از دوتای دیگر ضعیف‏تر مباش. خداوند می‏فرماید:

هرگز به (حقیقت) نیکوکارى نمى‏رسید مگر اینکه از آنچه دوست مى‏دارید، (در راه خدا) انفاق کنید; و آنچه انفاق مى‏کنید، خداوند از آن آگاه است.

سوره مبارک آل عمران 92