شخصی یک یابوی تنبل داشت، حیوان را به مکانیکی برد و گفت؛ این یابو فقط میخوره و میخوابه، ببین چه عیبی داره؟

مکانیک یابو رو برد روی چال و بعد با پرس برقی یک شوک به زیر شکمش داد.

حیوان بیچاره رم کرد و پا به فرار گذاشت.

صاحب یابو شاکی شد و گفت؛ تو که حیوون رو رم دادی، حالا چطوری بگیرمش.

مکانیک درحالی که سیبیلش رو تاب میداد به شاگردش گفت؛ غلومی! ایشون رو هم ببر روی چال!