بارالها

 

برای همسایه ای که نان مرا ربود

 نان، 

برای دوستی که قلب مرا شکست

مهربانی، 

برای آنکه روح مرا آزرد

 بخشایش 

و برای خویشتن خویش

آگاهی و عشق  

میطلبم. 

دکتر علی شریعتی