کوتاه ترین داستان ترسناک دنیا داستان زیر است که نویسنده‌اش مشخص نیست!

 

آخرین انسان زمین تنها در اتاقش نشسته بود که ناگهان در زدند!!؟