خوشبختی میان خانهٔ شماست،

بیهوده آن را در باغ بیگانگان مجوئید.