شخصی میگفت: سنگ صد درم مرا ربوده اند.

به او گفتند خوب نگاه کن شاید اشتباهاً در ترازو باشد.

 

گفت: نه اشتباه نمی کنم آخر  ترازو را  نیز برده اند ...

نیشخند