بزرگی را پرسیدند: چگونه به این مرتبه از سروری رسیدی؟

گفت: با هیچ کس دشمنی نکردم، مگر آنکه میان خود و او، جایی برای آشتی باقی گذاشتم .