حکیمی را ناسزا گفتند. او هیچ جوابی نداد.

حکیم را گفتند: ای حکیم، از چه روی جوابی ندادی؟

حکیم گفت: «از آن روی که در جنگی داخل نمی‏شوم که برنده آن بدتر از بازنده آن است ».