مرد صاحب‏دلی به درگاه الهی راز و نیاز می‏کرد و می‏گفت: «خداوندا، کریما، آخر دری بر من گشای!»

رابعه این سخن بشنید و مرد را گفت: «ای غافل! این در کی بسته بود !