قبل از آنکه بتوانیم

واقعاً کنار دیگران بایستیم

باید قادر باشیم

تنها بایستیم. ...