مردی گرد کعبه طواف می‏کرد و می‏گفت : «اللّهم اَصْلِحْ اِخْوانی؛ الهی! تو برادران مرا نیک گردان و آنان را اصلاح فرما

به او گفتند: حال که به این مکان شریف رسیده‏ای، چرا خود را دعا نمی‏کنی؟

گفت: مرا یارانی است. اگر ایشان را در صلاح یابم، من به صلاح ایشان اصلاح شوم و اگر به فسادشان یابم، من به فساد ایشان مفسد شوم .