از بزرگی پرسیدند: بزرگ‏ترین مصیبت‏ها کدام است؟

گفت: آنکه بر کار نیک توانا باشی و چندان انجام ندهی که از دست بدهی .

وی را  از نشانه بردباری پرسیدند،

 گفت: ترک گِله و پنهان داشتن رنج .