انگار همین دیروز بود، وقتی که بچه بودیم و توی کوچه بازی می کردیم.  وقتی یک هواپیما می دیدیم که داره از آسمون رد میشه تا ته کوچه دنبالش میدویدیم و براش دست تکون میدادیم و داد میزدیم: هواپیمااااااا خدااااحااااافظ....

==========

هواپیما خداحافظ .... کودکی خداحافظ

 

برداشتی آزاد و با تشکر از وبلاگ شکلات تلخ

http://shokolate-talkh2003.persianblog.ir/