حکیمی را گفتند: چیزی برتر از طلا دیده‏ای؟ گفت: بله! قناعت