هرگز دربارۀ چیزی نگو که :

آن را از دست داده‌ام ،

بلکه فقط بگو

آن را پس داده‌ام .