به حکیمی گفتند: بیان کدام حقیقت روا نیست؟

 گفت: آنکه مرد از نیکی‏های خود بگوید.