از حکیمی پرسیدند: روز خویش را چگونه آغاز کردی؟

گفت : در حالی آغاز کردم که دنیا، مایه اندوهم بود و آخرت، موجب کوششم .