دو همسایه بانزاع کرده نزد داروغه آمدند . داروغه سبب نزاع را ازآندو سوال کرد وهر کدام ازآنها ادعا می کرد که : لا شه سگ مرده ای که در کوچه افتاده ، به خانه طرف نزدیک تراست وبایدآن را از کوچه بردارد . اتفا قا بهلول هم درآن محضربود داروغه ازبهلول سوال کرد : دراین باب عقیده شما چیست؟ بهلول گفت : کوچه مال عموم است وبه هیچکدام ازاین دو نفر مربوط نیست واین کار بعهده داروغه شهراست که باید دستور دهد تا لا شه سگ رااز میان کوچه فوری بردارند .