صاحبدلی ازقبرستان می آمد، از او پرسیدند: ازکجا می آیی ؟

گفت : ازپیش این قافله که دراین سرزمین نزول کرده اند .

گفتند : آیا از آنها سوالا تی هم کرده ای ؟

فرمود :آری ، از آنها پرسیدم کی از اینجا حرکت و کوچ خواهید نمود ، جواب دادند که:

 ما انتظار شما را داریم تا هروقت همگی به ما ملحق شدید، حرکت کنیم .