از بزرگی پرسیدند: اگر خدای تعالی رحیم است، پس چگونه بندگان را عقوبت فرماید؟

 گفت: بهوش باش که رحمت او بر حکمتش چیره نشود .