گفت یا شیخ مرا به نزد پادشاه سفارش کن ... .

نگاهی به او کرد و در پاسخ گفت: شرمنده ام از اینکه که سفارش بنده خدا را به غیر خدا کنم ... روزی را از او بخواه که هیچگاه بندگانش را تنها نگذارده