ملانصرالدین  روزی عده ای از مردم رادید که به بیابان می روند تا از خداوند طلب باران کنند، چونکه چند سالی بودباران نیامده بود. مردم عده ای از اطفال مکتب را همراه خود می بردند. ملانصرالدین پرسید که اطفال را کجا می برید؟
درجواب گفتند:چون اطفال گناهکار نیستند، دعای آنها حتما مستجاب خواهد شد .ملانصرالدین گفت: اگر چنین است،پس نباید هیچ مکتبداری تا کنون زنده باشد ...