«روزی هارون از اِبن سَمّاک موعظه و پندی درخواست کرد .

 ابن سماک گفت:

 ای هارون! بترس از اینکه وسعت بهشت به مقدار آسمان‏ها و زمین است و برای تو، به اندازه جای پایی هم نباشد ».