هارون الرشید از بهلول پرسید: دوست داری خلیفه باشی بهلول گفت :نه هارون پرسی: چرا ؟
بهلول گفت: از آن رو که من به چشم خود تا به حال " مرگ سه خلیفه " را دیده ام ، ولی تو که خلیفه ای ، تاکنون مرگ دو بهلول " را ندیده ای .