روزی بهلول را خبر آوردند که فلانی سکته ناقص کرده است .
بهلول گفت :
اگر او را" مغزی کامل بودی " ، سکته ناقص ننمودی...؟ !