قاضی شهر فوت کرد و جمعیت انبوهی به

تشییع آمده بودند . کسی بهلول را گفت : زمان تشییع جنازه بهتر است آدم در جلوی تابوت قرار گیرد یا عقب تابوت؟
بهلول گفت: جلو یا عقب تابوت فرقی ندارد ،
باید سعی کرد :
" توی تابوت قرار نگرفت؟ ."