خواجه ای بهلول را گفت :
مدتی است آنقدر استراحت کرده ام که
خسته شده ام .
بهلول گفت :
پس قدری استراحت کن !