وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی‌دهد ،

دلیلش آن است که

شما هم چیز زیادی از او نخواسته‌اید .