هارون الرشید ، طبیب مخصوصی از یونان آورده بود، که بسیار مورد تکریم و احترام بود .
روزی بهلول بر وی وارد شد ، پس از سلام و احوال پرسی از طبیب سوال نمود :
شغل شما چیست؟
طبیب از باب تمسخر، به بهلول گفت :
شغل من :
" زنده کردن مرده هاست ."
بهلول در جواب گفت :
ای طبیب تو زنده ها را نکش ، " مرده زنده کردنت " ، پیش کش !