بهلول وقتی در بصره بود به او گفتند :
دیوانه های این شهر را برای ما بشمار .
گفت: " دیوانه های " شهر آنقدر زیادند که نمی شود شمرد ، اگر بخواهید :
" عاقلان و خردمندان " را برای شما میشمارم که : " اندکند ".