بهترین دعا برای ظالم


درویشی مستجاب الدعوة به بغداد آمد.خبر به گوش حجاج بن یوسف رسید.حجاج درویش را خواست و به او گفت:دعایی خیر در حق من بکن. درویش گفت:خدایا جانش را بستان.حجاج گفت:چر این دعا خیر است.گفت:این دعا برای تو و همه‌ی مسلمانان خیر است .

****************
بهترین عبادت ظالم


یکی از پادشاهان ظالم از پارسایی پرسید:بهترین عبادت کدام است؟
گفت:برای تو خواب نیم روز تا لحظه ای مردم را نیازاری