استر طلخک را بدزدیدند. یکی می گفت گناه توست که از پاسداری ان سستی نمودی. دیگری می گفت: گناه مهتر است که در طویله را باز گذاشته.

طلخک با عصبانیت گفت: در این صورت دزد از همه بی گناه تر است ...