سلطان سنجر را در ان وقت که به دست غزان گرفتار شده بود. پرسیدند: "علت چه بود که ملکی بدین وسعت و اراستگی که تو را بود . چنین مختل شد؟ "
گفت: "کارهای بزرگ به مردم خرد فرمودم و کارهای خرد به مردم بزرگ .

که مردم خرد کارهای بزرگ را نتوانستند کرد و مردم بزرگ از کارهای خرد عار داشتند و در پی نرفتند . هر دو کار تباه شد و نقصان به ملک رسید و کار لشکری و کشوری روی به فساد اورد ."