مردان آفریننده کارهای مهمند

و زنان به وجود آورنده مردان مهم.