امام صادق علیه السلام فرمود: من حاجتی داشتم، وضو ساختم و مشغول نماز شدم تا خدا را برای آن حاجت بخوانم. آن قدر لذت مناجات و راز ونیاز با خدای متعال مرا متوجه خود کرد که حاجتم را از یاد بردم .