عارفی به مریدی گفت: شیطان برای پدر و مادر تو (آدم و حوا) سوگند خورد که نصیحت‌گر آنان است و دیدی که با ایشان چه کرد؟ حال که به گمراهی تو سوگند خورده و خطاب به پروردگار گفته است به و جلالت سوگند، که جملگی خلق را گمراه خواهم کرد، معلوم است که با تو چه می‌کند. اینک کمر همت ببند و خود را از مکر و فریبش برهان .