شما به همان اندازه که بخواهید کوچک،

و به همان اندازه که آرزو کنید

بزرگ می شوید . . .