از روباهی پرسیدند که در گر یختن از سگ چند حیله و فن می دانی

گفت از صد تا بیشتر باشد اما نیکو تر از همه اینست که من و او را با یکدیگر اتفاق دید ار نیفتد