هم‌قد گلوله توپ بود.
ـ گفتم: چه جوری اومدی اینجا؟
ـ گفت: با التماس!
ـ گفتم چه جوری گلوله رو بلند می‌کنی میاری؟
ـ گفت : با التماس!
ـ به شوخی گفتم : می‌دونی آدم چه جوری شهید میشه؟
ـ لبخندی زد و گفت : با التماس!