فراموش نکن

قطاری که ار ریل خارج شده ،

ممکن است آزاد باشد

ولی راه به جائی نخواهد برد . . .