پنج وارونه چه معنا دارد؟
خواهر کوچکم از من پرسید..
من به او خندیدم!
کمی آزرده و حیرت زده گفت:
روی دیوار و درختان دیدم.
باز هم خندیدم!
گفت دیروز خودم دیدم پسر همسایه،
پنج وارونه به مینو میداد
آنقدر خنده بَرَم داشت که طفلک ترسید!
بغلش کردم و بوسیدم و با خود گفتم...
بعد ها وقتی غم
سقف کوتاه دلت را خم کرد
بی گمان میفهمی
پنج وارونه چه معنا دارد....!!!