اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی در هر جا که خوابیده ای احساس می کنی بهنرین خوابگاه جهان است.

==========

پ . ن : من هر شب تجربه اش می کنم . اگر هوا خیلی سرد باشه و زیر پتو هم گرم ، اونجاست که فکر می کنی بهترین نعمت خدا خوابه  نیشخند